Language of document : ECLI:EU:F:2014:78

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 8 maja 2014 r.

Sprawa F‑50/13

A

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Zabezpieczenie społeczne – Wypadek lub choroba zawodowa – Artykuł 73 regulaminu pracowniczego – Częściowa trwała niepełnosprawność – Wniosek o odszkodowanie – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której A żąda w istocie zasądzenia od Komisji Europejskiej odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę poniesione z racji choroby zawodowej.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych – Odszkodowanie ryczałtowe na podstawie regulaminu pracowniczego – Wniosek o dodatkowe odszkodowanie złożony przed zakończeniem postępowania z art. 73 regulaminu pracowniczego – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 73)

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Obciążenie – Branie pod uwagę względów słuszności

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 87 § 2)

1.      Urzędnik cierpiący na chorobę zawodową jest uprawniony do żądania dodatkowego odszkodowania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wyłącznie jeżeli system ustanowiony w art. 73 regulaminu pracowniczego nie zezwala na stosowne odszkodowanie. W konsekwencji co do zasady żądanie urzędnika dotyczące zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w celu naprawienia szkody majątkowej i krzywdy spowodowanej chorobą zawodową nie jest dopuszczalne do czasu zakończenia postępowania wszczętego na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 32)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑300/97 Latino przeciwko Komisji, 15 grudnia 1999 r., pkt 94

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawy połączone F‑124/05 i F‑96/06 A i G przeciwko Komisji, 13 stycznia 2010 r., pkt 151, 152

2.      Na podstawie art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jeżeli wymagają tego względy słuszności, Sąd może zdecydować, że strona przegrywająca sprawę zostanie obciążona tylko częścią kosztów, a nawet że nie zostanie nimi obciążona w ogóle.

W sytuacji gdy niezgodne z prawem zachowanie administracji, które spotkało się z sankcją w postaci wyroku stwierdzającego nieważność, doprowadziło do niedopuszczalności żądania odszkodowania, które ze względów proceduralnych nie mogło zostać przedstawione w ramach skargi, w sprawie której zapadł ów wyrok, okoliczności sprawy uzasadniają, by każda ze stron pokryła własne koszty.

(zob. pkt 39, 40)