Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

20. března 2014

Věc F‑33/13

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta, který se liší od podpisu uvedeného na prvopisu žaloby zaslané poštou – Opožděnost podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá zejména zrušení rozhodnutí, kterým mu Evropská komise odepřela vyplacení částky odpovídající částce finanční náhrady za nevyužitou roční dovolenou na zotavenou. Před doručením prvopisu žaloby poštou byl kanceláři Tribunálu dne 8. dubna 2013 zaslán faxem dokument označený jako kopie prvopisu žaloby doručeného poštou, jejž tato kancelář obdržela téhož dne.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta lišící se od podpisu, který je uveden na prvopisu žaloby zaslaném poštou – Důsledek – Nezohlednění data doručení faxu při posouzení dodržení lhůty pro podání žaloby

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 6; služební řád, čl. 91 odst. 3)

Pokud jde o vztah mezi podpisem advokáta zastupujícího žalobce, který je uveden na žalobě zaslané Soudu pro veřejnou službu faxem, a podpisem uvedeným na prvopisu předloženém nejpozději do deseti dnů poté, platí, že pokud podpis uvedený v závěru žaloby podané faxem není totožný s podpisem uvedeným na prvopisu žaloby předané později, nemůže být žaloba podaná faxem zohledněna pro účely dodržení lhůty pro podání žaloby.

Striktní použití čl. 34 odst. 6 jednacího řádu Soudem totiž odpovídá požadavku právní jistoty a nutnosti zabránit jakékoli diskriminaci nebo jakémukoli svévolnému zacházení při výkonu spravedlnosti.

(viz body 30 a 31)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. září 2011, Bell & Ross v. OHIM, C‑426/10 P, bod 43

Tribunál Evropské unie: 14. listopadu 2013, Marcuccio v. Komise, T‑283/13 P, body 14 a 19

Soud pro veřejnou službu: 11. března 2013, Marcuccio v. Komise, F‑131/12, bod 24