Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

20. marts 2014

Sag F-33/13

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, hvorved Europa-Kommissionen afviste at udbetale ham et beløb svarende til den økonomiske kompensation for ikke opbrugt årlig ferie. Inden originaleksemplaret af stævningen blev fremsendt pr. post, modtog Personalerettens Justitskontor den 8. april 2013 et dokument, der den samme dato blev fremsendt pr. telefax, og hvoraf fremgik, at der var tale om en genpart af originaleksemplaret af den stævning, der var fremsendt pr. post.

Udfald:      Sagen afvises. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Retslig procedure – stævning – formkrav – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – virkning – ingen hensyntagen til datoen for modtagelsen af faxen ved vurderingen af, om søgsmålsfristen er overholdt

(Personalerettens procesreglement, art. 34, stk. 6; tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 3)

Hvad angår forholdet mellem den underskrift fra den advokat, som repræsenterer en sagsøger, der er påført en stævning, som er fremsendt pr. fax til Personaleretten, og den underskrift, der er påført originaleksemplaret, som indleveres senest ti dage senere, gælder, at når underskriften nederst på den stævning, som er indgivet pr. fax, ikke er identisk med underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som indleveres efterfølgende, kan der ikke tages hensyn til den stævning, der er indleveret pr. fax, ved afgørelsen af, om søgsmålsfristen er overholdt.

Personalerettens strenge overholdelse af artikel 34, stk. 6, i denne rets procesreglement er nemlig i overensstemmelse med hensynet til retssikkerheden og nødvendigheden af at undgå enhver forskelsbehandling eller vilkårlighed i retsplejen.

(jf. præmis 30 og 31)

Henvisning til:

Domstolen: 22. september 2011, sag C-426/10 P, Bell & Ross mod KHIM, præmis 43

Personaleretten: 11. marts 2013, sag F-131/12, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 24

Den Europæiske Unions Ret: 14. november 2013, sag T-283/13 P, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 14 og 19