Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

20. märts 2014

Kohtuasi F‑33/13

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagi – Advokaadi omakäeline allkiri, mis erineb posti teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub tühistada otsuse, millega Euroopa Komisjon keeldus maksmast summat, mis vastab rahalisele hüvitisele kasutamata põhipuhkuse eest. Hagiavalduse originaali saatmisele kirja teel eelnes Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse faksi teel 8. aprillil 2013 sellise dokumendi saatmine, millele viidati kui kirja teel saadetud hagiavalduse originaali ärakirjale.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagiavaldus – Advokaadi omakäeline allkiri, mis erineb posti teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast – Tagajärg – Faksi saamise kuupäeva arvessevõtmata jätmine hagi esitamise tähtaja järgimise hindamisel

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõige 6; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 3)

Mis puudutab seost, mis on hagejat esindava advokaadi allkirjal, mis on Avaliku Teenistuse Kohtusse faksi teel saadetud hagiavaldusel, ja allkirjal, mis on kümme päeva hiljem esitatud originaalil, siis juhul, kui faksi teel esitatud hagiavaldusel ei ole sama allkiri mis seejärel esitatud hagiavalduse originaalil, ei saa hagi esitamise tähtaja järgimisel faksi teel saadetud hagiavaldust arvesse võtta.

Avaliku Teenistuse Kohtu poolt kodukorra artikli 34 lõike 6 range kohaldamine vastab nimelt õiguskindluse nõudele ja vajadusele hoida õigusemõistmise käigus ära mis tahes diskrimineerimine või suvaline kohtlemine.

(vt punktid 30 ja 31)

Viited:

Euroopa Kohus: 22. september 2011, kohtuasi C‑426/10 P: Bell & Ross vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 43).

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. märts 2013, kohtuasi F‑131/12: Marcuccio vs. komisjon (punkt 24).

Euroopa Liidu Üldkohus: 14. november 2013, kohtuasi T‑283/13 P: Marcuccio vs. komisjon (punktid 14 ja 19).