Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

20 päivänä maaliskuuta 2014

Asia F‑33/13

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kanne, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Asianajajan käsin merkitsemä allekirjoitus, joka on erilainen kuin postitse toimitetussa kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa oleva allekirjoitus – Myöhässä nostettu kanne — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Lugi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistunta muun muassa kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio kieltäytyi maksamasta hänelle summaa, joka vastaa käyttämättä jääneistä vuosilomapäivistä maksettavaa korvausta. Ennen alkuperäisen kannekirjelmän toimittamista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon toimitettiin 8.4.2013 telekopio, jonka virkamiestuomioistuimen kirjaamo vastaanotti samana päivänä ja joka esitettiin kirjeitse toimitetun kannekirjelmän alkuperäiskappaleen jäljennöksenä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotomääräykset – Kanne, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Asianajajan käsin merkitsemä allekirjoitus, joka eroaa kirjeitse toimitetussa kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa olevasta allekirjoituksesta – Seuraus – Telekopion vastaanottamispäivää ei oteta huomioon sen arvioimista varten, onko kanteen nostamisen määräaikaa noudatettu

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 6 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

Arvioitaessa telekopiolaitteella lähetettyyn kannekirjelmään merkityn kantajaa edustavan asianajajan allekirjoituksen suhdetta allekirjoitukseen, joka on merkitty kymmenen päivää myöhemmin toimitettuun alkuperäiskappaleeseen, kun telekopiolla toimitetun kannekirjelmän lopussa oleva allekirjoitus ei ole sama kuin sen jälkeen toimitetussa kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa oleva allekirjoitus, telekopiolla toimitettua kannekirjelmää ei voida ottaa huomioon kanteen nostamisen määräajan noudattamista arvioitaessa.

Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 6 kohdan suppea soveltaminen virkamiestuomioistuimessa vastaa oikeusvarmuuden vaatimuksia sekä tarvetta välttää oikeudenhoidossa kaikkea syrjintää ja mielivaltaista kohtelua.

(ks. 30 ja 31 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia C‑426/10 P, Bell & Ross v. SMHV, 22.9.2011, 43 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑283/13 P, Marcuccio v. komissio, 14.11.2013, 14 ja 19 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑131/12, Marcuccio v. komissio, 11.3.2013, 24 kohta