Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 20 marca 2014 r.

Sprawa F‑33/13

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji odmownej Komisji Europejskiej w sprawie wypłacenia mu kwoty odpowiadającej ekwiwalentowi pieniężnemu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Złożenie drogą pocztową oryginału skargi zostało poprzedzone przesłaniem do sekretariatu Sądu w dniu 8 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem faksu dokumentu określanego jako kopia oryginału skargi złożonej pocztą, który to dokument sekretariat otrzymał tego samego dnia.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi – Konsekwencje – Pominięcie daty otrzymania faksu przy ocenie dochowania terminu do wniesienia skargi

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 § 6; regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 3)

Jeśli chodzi o stosunek między podpisem reprezentującego skarżącego adwokata widniejący na skardze przesłanej za pośrednictwem faksu do Sądu do spraw Służby Publicznej a podpisem złożonym na oryginale, który wpłynął najpóźniej dziesięć dni po przesłaniu faksu, to w sytuacji gdy podpis widniejący pod przesłaną za pośrednictwem faksu skargą nie jest identyczny z podpisem widniejącym na przesłanym następnie oryginale skargi, skarga przesłana za pośrednictwem faksu nie może zostać uwzględniona dla celów zachowania terminu do wniesienia skargi.

Ścisłe stosowanie art. 34 § 6 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej odpowiada bowiem wymogom pewności prawa oraz konieczności zapobieżenia jakiejkolwiek dyskryminacji lub arbitralnemu traktowaniu w ramach zarządzania wymiarem sprawiedliwości.

(zob. pkt 30, 31)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑426/10 P Bell & Ross przeciwko OHIM, 22 września 2011 r., pkt 43

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑283/13 P Marcuccio przeciwko Komisji, 14 listopada 2013 r., pkt 14, 19

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑131/12 Marcuccio przeciwko Komisji, 11 marca 2013 r., pkt 24