Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 20. marca 2014

Vec F‑33/13

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Zmeškanie lehoty na podanie žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia, ktorým mu Európska komisia odmietla vyplatiť sumu zodpovedajúcu peňažnej náhrade za nevyčerpanú riadnu dovolenku. Podaniu originálu žaloby poštou predchádzalo 8. apríla 2013 zaslanie dokumentu, označeného ako kópia originálu žaloby zaslanej poštou, faxom do kancelárie Súdu pre verejnú službu, ktorá tento dokument prijala v ten istý deň

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Dôsledok – Nezohľadnenie dátumu doručenia faxom na účely posúdenia dodržania lehoty na podanie žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 6; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

Pokiaľ ide o vzťah medzi podpisom advokáta zastupujúceho žalobcu nachádzajúcim sa na žalobe zaslanej Súdu pre verejnú službu faxom a podpisom pripojeným na originál podaný najneskôr do desiatich dní, v prípade, keď podpis nachádzajúci sa na žalobe podanej faxom nie je rovnaký ako podpis nachádzajúci sa v dolnej časti následne podaného originálu žaloby, žalobu podanú faxom nemožno zohľadniť na účely dodržania lehoty na podanie žaloby.

Striktné uplatnenie článku 34 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu týmto súdom totiž zodpovedá požiadavke právnej istoty a potrebe vyhnúť sa akejkoľvek diskriminácii alebo svojvoľnému zaobchádzaniu pri výkone spravodlivosti.

(pozri body 30 a 31)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. septembra 2011, Bell & Ross/ÚHVT, C‑426/10 P, bod 43

Všeobecný súd Európskej únie: 14. novembra 2013, Marcuccio/Komisia, T‑283/13 P, body 14 a 19

Súd pre verejnú službu: 11. marca 2013, Marcuccio/Komisia, F‑131/12, bod 24