Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 20. marca 2014

Zadeva F‑33/13

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, poslanem po pošti – Prepozna vložitev tožbe – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe, s katero mu je Evropska komisija zavrnila plačilo zneska, ki ustreza finančnemu nadomestilu za neizkoriščen letni dopust. Pred vložitvijo izvirnika tožbe po pošti je bil 8. aprila 2013 po telefaksu sodnemu tajništvu Sodišča za uslužbence poslan dokument, ki ga je sodno tajništvo prejelo isti dan in ki je bil predstavljen kot kopija izvirnika tožbe.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. L. Marcuccio nosi svoje stroške.

Povzetek

Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku, poslanem po pošti – Posledica – Neupoštevanje datuma prejema kopije po telefaksu pri presoji spoštovanja roka za vložitev tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(6); Kadrovski predpisi, člen 91(3))

Kar zadeva povezavo med podpisom odvetnika, ki zastopa tožečo stranko, na tožbi, poslani Sodišču za uslužbence po telefaksu, in podpisom na izvirniku, vloženem najpozneje deset dni pozneje, kadar podpis pod tožbo, vloženo po telefaksu, ni enak podpisu na pozneje poslanem izvirniku tožbe, se tožba, vložena po telefaksu, ne more upoštevati pri spoštovanju roka za vložitev tožbe.

Stroga uporaba člena 34(6) Poslovnika s strani Sodišča za uslužbence namreč ustreza zahtevi po pravni varnosti in potrebi po preprečevanju vsakršne diskriminacije ali samovoljnega obravnavanja pri izvajanju sodne oblasti.

(Glej točki 30 in 31.)

Napotitev na:

Sodišče: 22. september 2011, Bell & Ross/UUNT, C‑426/10 P, točka 43;

Sodišče za uslužbence: 11. marec 2013, Marcuccio/Komisija, F‑131/12, točka 24;

Splošno sodišče Evropske unije: 14. november 2013, Marcuccio/Komisija, T‑283/13 P, točki 14 in 19.