Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland

(lieta C-491/13) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Direktīva 2004/114/EK – 6., 7. un 12. pants – Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju nolūkā – Atteikums uzņemt personu, kura atbilst minētajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem – Kompetento iestāžu rīcības brīvība

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītājs Mohamed Ali Ben Alaya

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā 12. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums uzņemt savā teritorijā trešās valsts pilsoni, kurš šajā teritorijā vēlas studiju nolūkā uzturēties ilgāk nekā trīs mēnešus, ja šis pilsonis izpilda šīs direktīvas 6. un 7. pantā izsmeļoši paredzētos uzņemšanas nosacījumus un šī dalībvalsts pret viņu neatsaucas uz kādu no šajā direktīvā skaidri paredzētiem iemesliem, kas pamato uzturēšanās atļaujas atteikumu.

____________

1     OV C 344, 23.11.2013.