Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 17 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Tartu Ringkonnakohus — Естония) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Дело C-3/13)1

(Преюдициално запитване — Антидъмпинг — Регламент (ЕО) № 661/2008 — Окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия — Условия за освобождаване — Член 3, параграф 1 — Първи независим клиент в Съюза — Придобиване на изкуствени торове с амониев нитрат чрез дружество посредник — Освобождаване на стоките — Искане за анулиране на митнически декларации — Решение 2008/577/ЕО — Митнически кодекс — Членове 66 и 220 — Грешка — Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Член 251 — Последващ контрол)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Tartu Ringkonnakohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: AS Baltic Agro

Ответник: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Диспозитив

Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 661/2008 на Съвета от 8 юли 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 трябва да се тълкува в смисъл, че установено в държава членка дружество, което купува амониев нитрат с произход от Русия с посредничеството на друго дружество, установено също в държава членка, с оглед внасянето му в Европейския съюз, не може да се счита за първи независим клиент в Европейския съюз по смисъла на тази разпоредба и следователно не може да ползва освобождаване от окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент № 661/2008 върху амониевия нитрат.

Член 66 и член 220, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат митническите органи да предприемат последващо вземане на отчет на антидъмпингово мито, когато — както в случая в главното производство — исканията за анулиране на митническите декларации са подадени поради погрешно посочване на получателя в тях и тези органи са приели посочените декларации или са извършили проверка след приемането на исканията.

Член 66 от Регламент № 2913/92, изменен с Регламент № 1791/2006, и член 251 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията от 16 април 2009 година, не противоречат на основното право на равенство пред закона, предвидено в член 20 от Хартата на основните права на Европейския съюз в случаите, когато в рамките на общата митническа тарифа, предвидена в членове 28 ДФЕС и 31 ДФЕС, посочените разпоредби от Регламент № 2913/92, изменен с Регламент № 1791/2006, и от Регламент № 2454/93, изменен с Регламент № 312/2009, те не позволяват да се анулира при поискване погрешна митническа декларация и по този начин не позволяват на получателя да ползва освобождаването от антидъмпингово мито, на което би имал право, ако грешката не бе допусната.

____________

1 ОВ C 63, 2.3.2013 г.