Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.9.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tartu Ringkonnakohus – Viro) – Baltic Agro AS v. Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Asia C-3/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Polkumyynti – Asetus (EY) N:o 661/2008 – Lopullinen polkumyyntitulli Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa – Vapauttamista koskevat edellytykset – 3 artiklan 1 kohta – Ensimmäinen riippumaton asiakas unionissa – Ammoniumnitraattilannoitteen hankkiminen kolmannen yhtiön välityksellä – Tavaroiden luovuttaminen – Tulli-ilmoitusten mitätöimistä koskeva pyyntö – Päätös 2008/577/EY – Tullikoodeksi – 66 ja 220 artikla – Erehdys – Asetus (ETY) N:o 2454/93 – 251 artikla – Jälkitarkastus)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tartu Ringkonnakohus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Baltic Agro AS

Vastapuoli: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Tuomiolauselma

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 8.7.2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2008 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltioon sijoittautunutta yhtiötä, joka on ostanut Venäjältä peräisin olevaa ammoniumnitraattia tämän tuotteen Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia varten sellaisen yhtiön välityksellä, joka on myös sijoittautunut jäsenvaltioon, ei voida katsoa tässä säännöksessä tarkoitetuksi ensimmäiseksi riippumattomaksi asiakkaaksi Euroopan unionissa eikä sitä voida täten vapauttaa kyseisessä asetuksessa ammoniumnitraatin osalta käyttöön otetusta lopullisesta polkumyyntitullista.

Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna 20.11.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006, 66 artiklaa ja 220 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että tulliviranomaiset suorittavat jälkikäteen polkumyyntitullin tileihin kirjaamisen silloin, jos – kuten pääasiassa kyseessä olevissa olosuhteissa – tulli-ilmoitusten mitätöimistä koskevat pyynnöt on esitetty sillä perusteella, että niissä oleva vastaanottajaa koskeva merkintä oli virheellinen ja että kyseiset viranomaiset ovat hyväksyneet nämä ilmoitukset vastaanotetuiksi tai suorittaneet tarkastuksen näiden pyyntöjen saamisen jälkeen.

Asetuksen N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1791/2006, 66 artiklaa ja tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on muutettuna 16.4.2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 312/2009, 251 artikla ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklassa vahvistetun perusoikeuden, joka koskee yhdenvertaisuutta lain edessä, mukaisia sellaisessa tapauksessa, jossa asetuksen N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1791/2006, ja asetuksen N:o 2454/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 312/2009, edellä mainittujen säännösten mukaan virheellistä tulli-ilmoitusta ei voida mitätöidä pyynnöstä SEUT 28 ja SEUT 31 artiklassa tarkoitetun yhteisen tullitariffin yhteydessä eikä siten voida myöntää vapautusta polkumyyntitulleista sellaiselle tavaroiden vastaanottajalle, joka olisi voinut vedota vapautukseen, jollei erehdystä olisi tapahtunut.

____________

1 EUVL C 63, 2.3.2013.