Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(vec C-3/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Antidumping – Nariadenie (ES) č. 661/2008 – Konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku – Podmienky oslobodenia – Článok 3 ods. 1 – Prvý nezávislý zákazník v Únii – Nadobudnutie hnojiva s dusičnanom amónnym sprostredkovateľskou spoločnosťou – Prepustenie tovaru – Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti colných vyhlásení – Rozhodnutie 2008/577/ES – Colný kódex – Články 66 a 220 – Chyba – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 251 – Následná kontrola)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tartu Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Baltic Agro AS

Žalovaný: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 661/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť usadenú v členskom štáte, ktorá kúpila dusičnan amónny ruského pôvodu prostredníctvom inej spoločnosti takisto usadenej v členskom štáte s cieľom jeho dovozu do Európskej únie, nemožno považovať za prvého nezávislého zákazníka v Európskej únii v zmysle tohto ustanovenia, a teda nemôže využiť oslobodenie od konečného antidumpingového cla stanovené nariadením č. 661/2008 pre tento dusičnan amónny.

Článok 66 a článok 220 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby colný orgán vykonal dodatočný zápis antidumpingového cla do účtovnej evidencie, keď tak ako za okolností vo veci samej žiadosti o neplatnosť colných vyhlásení boli podané z dôvodu, že uvedenie príjemcu v nich bolo nesprávne, a tento orgán prijal uvedené vyhlásenia alebo vykonal túto kontrolu po podaní uvedených žiadostí.

Článok 66 nariadenia č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 1791/2006, a článok 251 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, sú v súlade so základným právom rovnosti pred zákonom zakotveným v článku 20 Charty základných práv Európskej únie v prípade, keď v rámci spoločného colného sadzobníka uvedeného v článkoch 28 ZFEÚ a 31 ZFEÚ uvedené ustanovenia nariadenia č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 1791/2006, a nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 312/2009, neumožňujú na základe žiadosti vyhlásiť neplatnosť chybného colného vyhlásenia a priznať tak možnosť využiť oslobodenie od antidumpingového cla pre príjemcu, ktorý by toto oslobodenie mohol využiť, keby nedošlo k tejto chybe.

____________

1 Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.