Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus - Estonija) – AS Baltic Agro proti Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Zadeva C-3/13)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Protidamping – Uredba (ES) št. 661/2008 – Dokončna protidampinška dajatev za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije – Pogoji za oprostitev – Člen 3(1) – Prva neodvisna stranka v Uniji – Nakup gnojila iz amonijevega nitrata s strani vmesne družbe – Prepustitev blaga – Zahtevek za razveljavitev carinskih deklaracij – Sklep 2008/577/ES – Carinski zakonik – Člena 66 in 220 – Napaka – Uredba (EGS) št. 2454/93 – Člen 251 – Naknadno preverjanje)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tartu Ringkonnakohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AS Baltic Agro

Tožena stranka: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Izrek

1.    Člen 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 661/2008 z dne 8. julija 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 je treba razlagati tako, da družbe s sedežem v državi članici, ki je kupila amonijev nitrat s poreklom iz Rusije, in sicer s posredovanjem druge družbe, ki ima prav tako sedež v državi članici, da bi ga uvozila v Unijo, v smislu te določbe ni mogoče šteti za prvo neodvisno stranko v Uniji in ta torej ni upravičena do oprostitve dokončne protidampinške dajatve, ki jo Uredba št. 661/2008 uvaja za ta amonijev nitrat.

2.    Člena 66 in 220(2)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da carinski organ opravi naknadno vknjižbo protidampinške dajatve, kadar – kot v okoliščinah postopka v glavni stvari – so bile zahteve za razveljavitev carinskih deklaracij vložene, ker je bila navedba prejemnika na teh deklaracijah napačna in ker je ta organ navedene deklaracije sprejel ali je preverjanje opravil po prejetju navedenih zahtev.

3.    Člen 66 Uredbe št. 2913/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1791/2006, in člen 251 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 312/2009 z dne 16. aprila 2009, sta v primeru, da v okviru skupne carinske tarife iz členov 28 PDEU in 31 PDEU navedeni določbi Uredbe št. 2913/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1791/2006, in Uredbe št. 2454/93, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 312/2009, ne omogočata, da se napačna carinska deklaracija na zahtevo razveljavi in se tako pravica do oprostitve protidampinške dajatve podeli prejemniku, ki bi to oprostitev lahko uveljavljal, če ta napaka ne bi bila storjena, v skladu s temeljno pravico enakosti pred zakonom, zapisano v členu 20 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

____________

1 UL C 63, 2.3.2013.