Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tartu Ringkonnakohus - Estland) – AS Baltic Agro mot Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(C-3/13)1

(Begäran om förhandsavgörande – Antidumpning – Förordning (EG) nr 661/2008 – Slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland – Villkor för tullbefrielse – Artikel 3.1 – Den första oberoende kunden i unionen – Förvärv av ammoniumnitratgödselmedel av ett företag som agerar som mellanhand – Frigörande av varor – Begäran om ogiltigförklaring av tulldeklarationer – Beslut 2008/577/EG – Tullkodex – Artiklarna 66 och 220 – Fel – Förordning (EEG) nr 2454/93– Artikel 251 – Kontroll i efterhand)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Tartu Ringkonnakohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: AS Baltic Agro

Motpart: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Domslut

Artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 661/2008 av den 8 juli 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96 ska tolkas så, att ett företag med säte i en medlemsstat som har köpt ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, varvid ett annat företag som också har säte i en medlemsstat har agerat som mellanhand, för att importera varan till Europeiska unionen, inte kan anses utgöra den första oberoende kunden i Europeiska unionen i den mening som avses i denna bestämmelse, och kan därmed inte befrias från slutgiltig antidumpningstull som införts genom förordning nr 661/2008 för sådant ammoniumnitrat.

Artiklarna 66 och 220.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en tullmyndighet i efterhand bokför en antidumpingtull när, såsom är fallet i det nationella målet, begäran om ogiltigförklaring av tulldeklarationer har ingetts med anledning av att fel mottagare angetts i tulldeklarationerna och att nämnda myndighet har godtagit nämnda tulldeklarationer eller har genomfört en kontroll efter mottagandet av nämnda begäran.

Artikel 66 i förordning nr 2913/92, i dess lydelse enligt förordning nr 1791/2006, och artikel 251 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 312/2009 av den 16 april 2009, är förenliga med den grundläggande rätt till likhet inför lagen som föreskrivs i artikel 20 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna när, inom ramen för den gemensamma tulltaxa som avses i artiklarna 28 FEUF och 31 FEUF, nämnda bestämmelser i förordning nr 2913/92, i dess lydelse enligt förordning nr 1791/2006, och förordning nr 2454/93, i dess lydelse enligt förordning nr 312/2009, inte medger att en felaktig tulldeklaration ogiltigförklaras på begäran och att den mottagare som hade kunnat åberopa befrielse från antidumpingtull om felaktigheten inte hade förelegat på så sätt beviljas sådan befrielse. 

____________

1 EUT C 63, 2.3.21013.