Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. septembri 2014. aasta otsus (Tartu Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus - Eesti) – AS Baltic Agro versus Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(kohtuasi C-3/13)1

(Eelotsusetaotlus – Dumpinguvastased meetmed – Määrus (EÜ) nr 661/2008 – Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks – Vabastamise tingimused – Artikli 3 lõige 1 – Esimene sõltumatu klient liidus – Ammooniumnitraatväetise soetamine teise äriühingu vahendusel – Kauba vabastamine – Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotlus – Otsus 2008/577/EÜ – Tolliseadustik – Artiklid 66 ja 220 – Viga – Määrus (EMÜ) nr 2454/93 – Artikkel 251 – Järelkontroll)

Kohtumenetluse keel: eesti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tartu Ringkonnakohus

Põhikohtuasja pooled

Apellant: AS Baltic Agro

Vastustaja: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Resolutsioon

Nõukogu 8. juuli 2008. aasta määruse nr 661/2008, millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja artikli 11 lõike 3 kohast osalist vahepealset läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes, artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigis asuvat äriühingut, kes on Venemaalt pärit ammooniumnitraati ostnud samuti liikmesriigis asuva äriühingu vahendusel, et seda liitu importida, ei saa pidada esimeseks sõltumatuks kliendiks liidus selle sätte tähenduses ning talle ei kohaldu seega vabastus selle ammooniumnitraadi suhtes määrusega nr 661/2008 kehtestatud lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust.

Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, mida on muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1791/2006, artiklit 66 ja artikli 220 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, et toll teeb dumpinguvastase tollimaksu järelarvestuskande, kui – nagu põhikohtuasja asjaoludel – tollideklaratsioonide tühistamise taotlused on esitatud põhjusel, et neis on märgitud vale kaubasaaja, ning kui toll on need deklaratsioonid aktsepteerinud või on läbi viinud järelkontrolli pärast kõnealuste taotluste saamist.

Määruse nr 2913/92, mida on muudetud määrusega nr 1791/2006, artikkel 66 ning komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, muudetud komisjoni 16. aprilli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 312/2009, artikkel 251 on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 20 sätestatud põhiõigusega võrdsusele seaduse ees, juhul kui ELTL artiklites 28 ja 31 nimetatud ühise tollitariifistiku raames need määruse nr 2913/92, mida on muudetud määrusega nr 1791/2006, ja määruse nr 2454/93, mida on muudetud määrusega nr 312/2009, sätted ei võimalda taotluse alusel tühistada viga sisaldavat tollideklaratsiooni ning seega saada vabastust dumpinguvastasest tollimaksust kaubasaajal, kellele see vabastus oleks võinud laieneda, kui kõnealust viga ei oleks esinenud.

____________

1 ELT C 63, 2.3.2013.