Language of document :

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 18. septembri 2014. aasta otsus (Vergabekammer Arnsberg’i eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Bundesdruckerei GmbH versus Stadt Dortmund

(kohtuasi C-549/13)1

(Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Piirangud – Direktiiv 96/71/EÜ – Teenuste riigihankemenetlused – Siseriiklik säte, millega nähakse pakkujatele ja nende alltöövõtjatele ette, et nad kohustuvad maksma riigihankelepingu esemeks olevaid teenuseid osutavatele töötajatele miinimumtöötasu – Teises liikmesriigis asuv alltöövõtja)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vergabekammer Arnsberg

Põhikohtuasja pooled

Vaidlustaja: Bundesdruckerei GmbH

Vastustaja: Stadt Dortmund

Resolutsioon

Niisuguses olukorras nagu põhikohtuasjas, kus pakkuja kavatseb riigihankelepingu täita ainult selliste töötajate abil, kes töötavad alltöövõtjas, kes asub muus liikmesriigis kui hankija asukohariik, keelab ELTL artikkel 56 kohaldada hankija asukohaliikmesriigi õigusnorme, millega pannakse asjaomasele alltöövõtjale kohustus maksta nimetatud töötajatele nende õigusnormidega kehtestatud miinimumtöötasu.

____________

1 ELT C 24, 25.1.2014