Language of document :

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 18 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Vergabekammer Arnsberg - Tyskland) – Bundesdruckerei GmbH mot Stadt Dortmund

(Mål C-549/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 56 FEUF – Frihet att tillhandahålla tjänster – Inskränkningar – Direktiv 96/71/EG – Förfaranden vid offentlig upphandling av tjänster – Nationell lagstiftning som kräver att anbudsgivare och deras underleverantörer åtar sig att betala en minimilön till den personal som utför de tjänster som avses i upphandlingen – Underleverantör etablerad i en annan medlemsstat)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Vergabekammer Arnsberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesdruckerei GmbH

Motpart: Stadt Dortmund

Domslut

I en sådan situation som den som är i fråga i det nationella målet – där en anbudsgivare avser att fullgöra ett offentligt kontrakt genom att uteslutande använda arbetstagare som är anställda av en underleverantör etablerad i en annan medlemsstat än den som den upphandlande myndigheten tillhör – utgör artikel 56 FEUF hinder för tillämpningen av en lagstiftning i den medlemstat som den upphandlande myndigheten tillhör, enligt vilken lagstiftning underleverantören är skyldig att till arbetstagarna betala en minimilön som fastställs i den lagstiftningen.

____________

(1 ) EUT C 24, 25.1.2014.