Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 септември 2014 г. — Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-26/12)1

(Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Достъп на персонала на ЕЦБ до документи, свързани със служебното правоотношение — Правила, приложими за заявленията на персонала на ЕЦБ — Досъдебна процедура — Правило за съответствие — Възражение за незаконосъобразност, посочено за първи път с жалбата — Допустимост — Право на ефективна съдебна защита — Консултации с комитета по персонала за приемането на правилата, приложими към заявленията на персонала на ЕЦБ за достъп до документи, свързани със служебното правоотношение)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска централна банка (представители: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini и S. Lambrinoc, както и D. Waegenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на отказа на ЕЦБ по заявлението на жалбоподателката за достъп до документи, както и искане за обезщетение за вреди.ДиспозитивОтменя решението от 21 юни 2011 г., с което заместник генералният директор на генерална дирекция „Човешки ресурси, бюджет и организация“ на Европейската централна банка частично отхвърля заявлението за достъп до някои документи, подадено на 20 май 2011 г. от г-жа Cerafogli.Осъжда Европейската централна банка да заплати на г-жа Cerafogli сума в размер на 1 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската централна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от г-жа Cer

afogli.

____________

____________

1