Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums – Cerafogli/ECB

(lieta F-26/12) 1

Civildienests – ECB personāls – ECB personāla piekļuve dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām – ECB personāla lūgumiem piemērojamie noteikumi – Pirmstiesas procedūra – Savstarpējas atbilstības prasība – Iebilde par prettiesiskumu, kura pirmoreiz ir izvirzīta prasības pieteikumā – Pieņemamība – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā – Konsultēšanās ar personāla komiteju saistībā ar noteikumu pieņemšanu, kas piemērojami ECB lūgumiem par piekļuvi dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini un S. Lambrinoc, pārstāvji, D. Waegenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ECB lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas lūgums par piekļuvi dokumentiem, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzībuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 21. jūnija “Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas” ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora vietnieka lēmumu, ar kuru viņš ir daļēji noraidījis lūgumu par piekļuvi dažiem dokumentiem, kuru 2011. gada 20. maijā iesniedza M. C. Cerafogli;Eiropas Centrālā banka izmaksā M. C. Cerafogli summu EUR 1000 apmērā;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Centrālā banka sedz savus un atlīdzina M. C. Cerafogli tiesāšanās izdevumus.