Language of document :

Жалба, подадена на 7 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-61/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Salerno, адвокат)

Ответник: Европейска Комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението да не се повишава жалбоподателя в степен AD13 в рамките на процедурата по повишаване за 2013 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението да не се повишава жалбоподателя в степен AD13 в рамките на процедурата по повишаване за 2013 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.