Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Salerno, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieawansowania strony skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2013 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieawansowania strony skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2013 r.obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania.