Language of document :

30. juunil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-60/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada staažilisa määramise ettepanek seoses hageja pensioniõiguste ülekandmisega liidu pensioniskeemis, millega kohaldatakse ametnike

tuleneva staaž

ilisa kohta seoses nende õiguste ülekandmisega Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi, kohaldades 3. märtsi 2011. aasta personalieeskir

jade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiseid rakendussätteid;mõista kohtukulud välja komisjonilt.