Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji dotyczącej liczby dodatkowych lat w ramach przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego Unii, w której zastosowano nowe OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego jest niezgodny z prawem i nieobowiązujący;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury przysługujących w odniesieniu do uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącego przed podjęciem służby, w ramach ich przeniesienia do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej, na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.;obciążenie Komisji kosztami postępowania.