Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – BO przeciwko Komisji

(Sprawa F-121/11)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 72.