Language of document :

Жалба, подадена на 17 септември 2014 г. — ZZ/ЕЦБ

(Дело F-95/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Отмяна на решението на Изпълнителния съвет на ЕЦБ да не увеличи допълнително служебното възнаграждение на жалбоподателя за 2014 г. в контекста на процедурата за годишно преразглеждане на възнагражденията и премиите.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Изпълнителния съвет, взето на 25 февруари 2014 г. и съобщено на персонала на 3 март 2014 г., съгласно което жалбоподателят не получава допълнително увеличение на възнаграждението за 2014 г.,

да се отмени решението за отхвърляне на административната жалба, издадено на 1 юли 2014 г. и получено на 8 юли 2014 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на началника на съответния отдел/генерална дирекция „Човешки ресурси“ да не разгледа въпроса за правото на жалбоподателя на допълнително увеличение на възнаграждението и да не го предложи за допълнително увеличение, решение, което се съдържа имплицитно в решението на Изпълнителния съвет от 25 февруари 2014 г. и в решението от 1 юли 2014 г. за отхвърляне на административната жалба,да му се присъди обезщетение в размер на 54 635 EUR за имуществените вреди, произтичащи от загубата на възможност за допълнително увеличение на възнаграждението през 2014 г., или, алтернативно, да се разпореди поправяне на тези вреди чрез отмяната на решението от 25 февруари 2014 г. и организирането от ЕЦБ на нова процедура във връзка с допълнителните увеличения на възнагражденията за 2014 г.,ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер, оценяван по справедливост на 5 000 EUR,ЕЦБ да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.