Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 6. maj 2014 – Forget mod Kommissionen

(Sag F-153/12) 1

(Personalesag – tjenestemand – løn – familietillæg – husstandstillæg– betingelser for tildeling – registreret partnerskab efter luxembourgsk ret – par, som lever i et fast ægteskabslignende forhold og har mulighed for at indgå ægteskab– tjenestemand, som ikke opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 2, litra c), nr. iv), i bilag VII til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Claude Forget (Steinfort, Luxembourg) (ved advokat M. Kerger)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og A. Bisch, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på at yde husstandstillæg samt efterladtepension til sagsøgerens partner.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Claude Forget bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 55 af 23.2.2013, s. 26.