Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 mei 2014 – Forget / Commissie

(Zaak F-153/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaar – Bezoldiging – Gezinstoelagen – Kostwinnerstoelage – Toekenningsvoorwaarde – Geregistreerd partnerschap naar Luxemburgs recht – Geregistreerde partners buiten het huwelijk die toegang tot burgerlijk huwelijk hebben – Ambtenaar die niet voldoet aan de voorwaarde van artikel 1, lid 2, sub c- iv, van bijlage VII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Claude Forget (Steinfort, Luxemburg) (vertegenwoordiger: M. Kerger, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en A. Bisch, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om de kostwinnerstoelage alsmede om het overlevingspensioen ten behoeve van verzoekers partner toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Forget zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

____________

1     PB C 55 van 23.2.2013, blz. 26.