Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. mája 2014 – Forget/Komisia

(vec F-153/12)1

(Verejná služba – Úradník – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na domácnosť – Podmienky priznania –Registrované partnerstvo podľa luxemburského práva – Dvojica stabilných partnerov v nemanželskom partnerskom vzťahu, ktorá má možnosť uzatvoriť civilné manželstvo – Úradník nespĺňajúci podmienky upravené v článku 1 ods. 2 písm. c) bode iv) prílohy VII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Claude Forget (Steinfort, Luxembursko) (v zastúpení: M. Kerger, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa partnerke žalobcu zamieta priznanie nároku na príspevok na domácnosť a na pozostalostný dôchodokVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Pán Forget znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia. Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania.