Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 – CG mod EIB

(Sag F-103/11) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – psykisk chikane – undersøgelsesprocedure – formandens afgørelse om ikke at iværksætte foranstaltninger som følge af en klage – undersøgelsesudvalgets udtalelse – urigtig definition af psykisk chikane – adfærdens forsætlige karakter – konstateringen af, at der foreligger adfærd, der udgør psykisk chikane, og symptomer herpå – forsøg på at fastlægge årsagsforbindelse – foreligger ikke – usammenhængende udtalelse fra undersøgelsesudvalget – åbenbart urigtigt skøn – tjenstlige fejl – fortrolighedspligt – beskyttelse af personoplysninger – erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CG (først ved advokat N. Thieltgen, derefter ved advokaterne J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved G. Nuvoli og T. Gilliams, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (først ved I. Chatelier og H. Kranenborg, derefter ved I. Chatelier og A. Buchta, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet af formanden for Den Europæiske Investeringsbank om ikke at iværksætte nogen foranstaltninger som følge af undersøgelsesproceduren vedrørende den påståede psykiske chikane og om annullation af undersøgelseskomitéens endelige konklusion samt påstand om erstatning.

Konklusion

Afgørelsen af 27. juli 2011 truffet af formanden for Den Europæiske Investeringsbank annulleres.

Den Europæiske Investeringsbank betaler CG 35 000 EUR.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank.

Den Europæiske Investeringsbank bærer sine egne omkostninger og betaler de af CG afholdte omkostninger.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 6 af 7.1.2012, s. 25