Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lutego 2014 r. – Probst przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/13)1

(Służba publiczna – Urzędnik – Dodatek zagraniczny – Artykuł 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Wniosek o ponowne rozpatrzenie – Nowe i istotne okoliczności faktyczne– Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Norbert Probst (Genval, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, nastepnie adwokaci D. Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku zagranicznego.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.Norbert Probst pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisje Europejską.