Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 september 2014 – Lebedef / Commissie

(Zaak F-118/13)1

(Openbare dienst – Procesincidenten – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002 en nietigverklaring van de meritepunten die in het kader van de bevorderingsronde 2003 zijn toegewezen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Lebedef zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 52 van 22.2.2014, blz. 53.