Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 september 2014 – DM / BEREC

(Zaak F-35/12)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Aanstellingsvoorwaarden – Medisch onderzoek bij aanstelling – Artikel 100 RAP – Medisch voorbehoud – Ontslag aan het einde van de proeftijd – Vordering tot nietigverklaring zonder voorwerp geraakt – Verbod om een medisch voorbehoud te maken bij de aanstelling van de betrokkene door een ander agentschap van de Europese Unie – Geen verbod – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: DM (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten, vervolgens D. Abreau Caldas, J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (vertegenwoordigers: M. Chiodi, gemachtigde, D. Waelbroeck, A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om ten aanzien van verzoeker vanaf zijn indiensttreding een medisch voorbehoud te maken en van het besluit tot afwijzing van verzoekers klacht

Dictum

Er behoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over het beroep.

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van DM.

____________

____________

1 PB C 138 van 12.5.2012, blz. 37.