Language of document :

25. aprillil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

(kohtuasi F-39/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Pappas)

Kostja: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja leping pikendamata ja nõue hüvitada tekitatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

nõue tühistada 28. juuni 2013. aasta otsus ESMA/2013/ED/23 hageja lepingu pikendamata jätmise kohta;

mõista kostjalt hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 20 000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja kostjalt.