Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 mei 2014 – Deweerdt e.a. / Rekenkamer

(Zaak F-105/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 15 van 18.1.2014, blz. 21.