Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i in. przeciwko Trybunałowi

(Sprawa F-105/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 15 z 18.1.2014, s. 21.