Language of document :

Beroep ingesteld op 11 juli 2014 – ZZ e.a. / Commissie

(Zaak F-63/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ .e.a. (vertegenwoordiger: S. Orlandi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten betreffende de overdracht van verzoekers’ pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partijen

artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut onwettig en derhalve niet-ontvankelijk verklaren;

nietig verklaren de besluiten om de pensioenrechten die verzoekers vóór hun indiensttreding hebben verworven, in het kader van de overdracht daarvan aan de pensioenregeling van de instellingen van de Europese Unie, te berekenen krachtens de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.