Language of document :

Žaloba podaná 11. júla 2014 – ZZ a i./Komisia

(vec F-63/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode dôchodkových nárokov žalobcov do dôchodkového systému Únie, na ktorý sa uplatňujú nové všeobecné vykonávacie ustanovenia k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcov

prehlásiť za protiprávny a teda za neuplatniteľný článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,zrušiť rozhodnutia o bonifikácii dôchodkových nárokov nadobudnutých žalobcami pred nástupom do služobného pomeru, v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie na základe všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.