Language of document :

Talan väckt den 11 juli 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-63/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandenas pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig och följaktligen inte ska tillämpas,

ogiltigförklara besluten om tillgodoräknande av de pensionsrättigheter som sökandena förvärvat innan de tillträdde sin tjänst vid unionen, som fattats i samband med överföringen av dessa rättigheter till Europeiska unionens pensionssystem i enlighet med de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.