Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 15 октомври 2014 г. — De Bruin/Парламент

(Дело F-15/14)1

(Публична служба — Длъжностно лице в изпитателен срок — Член 34 от Правилника — Оценка от срока за изпитване, съгласно която лицето в срок на изпитване е непригодно — Удължаване на срока за изпитване — Уволнение в края на срока за изпитване — Мотиви за уволнение — Ефикасност — Бързина при изпълнението на задълженията — Явни грешки в преценката — Нарушения на процедурни правила — Срок, определен на комитета по атестирането за представяне на становището му)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Evert Anton De Bruin (Лент, Нидерландия) (представител: A. Salerno, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Dean и M. Ecker)ПредметИскане за отмяна на решението на Парламента за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя след изтичането на периода, за който е удължен срока му за изпитване ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н De Bruin понася направените от него съдебни разноски, както и направените съдебни разноски от Европейския парламент.