Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego izba) z dnia 15 października 2014 r. – De Bruin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-15/14)1

(Służba publiczna – Urzędnik na okresie próbnym – Artykuł 34 regulaminu pracowniczego – Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające niezdolność urzędnika na okresie próbnym do należytego wypełniania obowiązków – Przedłużenie okresu próbnego – Zwolnienie po okresie próbnym – Podstawy zwolnienia – Wyniki pracy – Szybkość wykonywania pracy – Oczywiste błędy w ocenie – Nieprawidłowość postępowania – Termin wyznaczony komitetowi do spraw sprawozdań na wydanie opinii)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Evert Anton De Bruin (Lent, Niederlandy) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i M. Ecker, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu o wypowiedzeniu skarżącemu umowy o pracę po upływie okresu, o który przedłużono jego okres próbny.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.A. De Bruin pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.