Language of document :

Жалба, подадена на 5 септември 2014 г. — ZZ и ZZ/Съвет

(Дело F-91/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ) (представители: D. de Abreu Caldas и M. de Abreu Caldas, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията относно прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателите в пенсионната схема на Съюза според новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението, с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от първия жалбоподател преди постъпването му на служба в Съвета и решението, с което се определя окончателния брой на годините осигурителен стаж на втория жалбоподател на основание член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника,да се осъди Съвета да заплати съдебните разноски.