Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. oktoobri 2014. aasta otsus – Sequeira Carvalho versus komisjon

(kohtuasi F-107/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionil olev ametnik – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarkaristus – Kinnipidamine pensionilt – Süüstavaid ütlusi andva tunnistaja ärakuulamine distsiplinaarnõukogus – Asjaomase ametniku ärakuulamata jätmine – Õiguse olla ära kuulatud rikkumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lissabon, Portugal) (esindajad: advokaadid É. Boigelot ja R. Murru)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega määratakse hagejale distsiplinaarkaristus personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 2 alusel, nõue hüvitada kahju väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju eest ning nõue hüvitada juba kinnipeetud summad.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 14. märtsi 2013. aasta otsus, millega J. A. de Brito Sequeira Carvalhole määratakse distsiplinaarkaritusena igakuise pensioni netosumma ühe kolmandiku võrra vähendamine kahe aasta jooksul.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja J. A. de Brito Sequeira Carvalho kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 24, 25.1.2014, lk 41