Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 oktober 2014 – de Brito Sequeira Carvalho / Commissie

(Zaak F-107/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Gepensioneerd ambtenaar – Tuchtprocedure – Tuchtmaatregel – Inhouding op het pensioen – Horen van getuige à charge door de tuchtraad – Niet horen van de betrokken ambtenaar – Niet-eerbiediging van het recht om te worden gehoord)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: É. Boigelot en R. Murru, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker krachtens artikel 9, lid 2, van bijlage IX bij het Statuut een tuchtmaatregel op te leggen alsmede verzoeken om vergoeding van de immateriële schade die hij zou hebben geleden en terugbetaling van de reeds ingehouden bedragen

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 14 maart 2013 om bij wijze van tuchtmaatregel voor een duur van twee jaar één derde van het maandelijkse nettobedrag van het pensioen van de Brito Sequeira Carvalho in te houden, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Brito Sequeira Carvalho.

____________

____________

1     PB C 24 van 25.1.2014, blz. 41.