Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z  15. októbra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho/Komisia

(vec F-107/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Úradník na dôchodku – Disciplinárne konanie – Disciplinárny postih – Zrážky z dôchodku – Výsluch svedka disciplinárnou komisiou – Nevypočutie dotknutého úradníka – Nerešpektovanie práva byť vypočutý)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: É. Boigelot a R. Murru, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: JCurrall a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o uložení disciplinárneho postihu žalobcovi podľa článku 9 ods. 2 prílohy IX služobného poriadku a návrh na náhradu škody za údajne vzniknutú nemajetkovú ujmu a na náhradu už zrazených súmVýrok rozsudku1.    Rozhodnutie Európskej komisie zo 14. marca 2013, ktorým sa pánovi de Brito Sequeira Carvalhovi ukladá disciplinárny postih spočívajúci v zrážkach štvrtiny z čistej mesačnej sumy jeho dôchodku na obdobie dvoch rokov, sa zrušuje.2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi de Brito Sequeira Carvalhovi.