Language of document :

2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DK Recycling und Roheisen / Komisija

(Byla T-630/13)1

(Aplinka – Direktyva 2003/87/EB – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema – Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo nuo 2013 m. – Sprendimas 2011/278/ES – Vokietijos pateiktos nacionalinės įgyvendinimo priemonės – Išlyga, susijusi su pernelyg didelių sunkumų atvejais – Laisvė užsiimti profesine veikla ir verslu – Nuosavybės teisė – Proporcingumas)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburgas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Altenschmidt

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama E. White, C. Hermes ir K. Herrmann

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, p. 27) 1 straipsnio 1 dalį tiek, kiek joje atsisakoma įtraukti I priedo A ir D punktuose išvardytus įrenginius, kurių atpažinties Nr. DE000000000001320 ir DE-new-14220-0045, į įrenginių sąrašą, numatytą 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631) 11 straipsnio 1 dalyje, ir nepritariama atitinkamiems preliminariems bendriems metiniams nemokamų apyvartinių taršos leidimų, numatytų suteikti šiems įrenginiams, skaičiams.Rezoliucinė dalis1.    Panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies, 1 straipsnio 1 dalį tiek, kiek joje atsisakoma suteikti nemokamus apyvartinius taršos leidimus šio sprendimo I priedo D punkte išvardytiems įrenginiams remiantis su proceso metu išsiskiriančiu ŠESD kiekiu susijusia įrenginio technologinio proceso dalimi, skirta cinko gamybai aukštakrosnėje ir susijusiems procesams.2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.3.    Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.