Language of document :

Vispārējās tiesas 2014. gada 26. septembra spriedums – DK Recycling und Roheisen/Komisija

(lieta T-630/13) 1

Vide – Direktīva 2003/87/EK – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei, sākot no 2013. gada – Lēmums 2011/278/ES – Vācijas piedāvātie valsts izpildes pasākumi – Noteikums par gadījumiem, kas rada pārmērīgas grūtības – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Tiesības uz īpašumu – Samērīgums

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisbourg, Vācija) (pārstāvis – S. Altenschmidt, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. White, C. Hermes un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmuma 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 27. lpp.), 1. panta 1. punktu, ciktāl ar to iekārtas ar identifikācijas kodiem DE000000000001320 un DE-new-14220–0045 tiek aizliegts iekļaut Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 32. lpp.), 11. panta 1. punktā ietvertajā sarakstā, un noraida provizoriskos emisijas kvotu gada kopapjomus, kas bez maksas piešķirti šīm iekārtāmRezolutīvā daļa:atcelt Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmuma 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu, 1. panta 1. punktu, ciktāl ar to tiek noraidīti šī lēmuma I pielikuma D punktā uzskaitītajām iekārtām pamatojoties uz procesa emisiju apakšiekārtu “cinka ražošana domnā un saistītie procesi” bez maksas piešķirtie provizoriskie emisijas kvotu gada kopapjomi;pārējā daļā prasību noraidīt;katrs lietas dalībnieks savus tiesāšanās izdevumus sedz pats.