Language of document : ECLI:EU:F:2014:94

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL
(tredje avdelningen)

den 14 maj 2014

Mål F‑140/12

Christodoulos Alexandrou

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/231/12 – Tillgång till handlingar – Avslag på den bekräftade ansökan om tillgång till flervalsfrågorna som hade ställts i urvalsproven”

Saken:      Talan, väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Christodoulos Alexandrou har yrkat att kommissionens avslag av den 25 september 2012 på sökandens bekräftande ansökan om tillgång till handlingar och, vid behov, Europeiska rekryteringsbyråns (EPSO) beslut av den 20 juli 2012 att inte ge honom tillgång till sju av de flervalsfrågor som hade ställts i de urvalsprov som föregick det allmänna uttagsprovet EPSO/AD/230 231/12 (nedan kallat uttagningsprovet), ska ogiltigförklaras.

Avgörande:      Talan ogillas. Christodoulos Alexandrou ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Personaldomstolens behörighet – Talan om ogiltigförklaring av beslut som antagits med stöd av förordning nr 1049/2001 – Omfattas inte – Begäran om tillgång till handlingar i ett uttagningsförfarande – Omfattas

(Domstolens stadga, bilaga I, artikel 1; tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.1: Europaparlamentets och rådets förordning nr 1049/2001)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Uteslutande av en sökande med anledning av otillfredsställande resultat på flervalsproven – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Delgivning av det slutliga underkännandet – Tillräcklig motivering om särskilda omständigheter inte föreligger

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25.2)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Uteslutande av en sökande med anledning av otillfredsställande resultat på flervalsproven – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Rättighet för de sökande att erhålla en kopia av provet – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25.2)

4.      Institutionernas rättsakter – Lagenlighet förutsätts – Förekomst av indikationer på att rättsakten inte är lagenlig – Bevisbörda

(Artikel 288 FEUF)

1.      Personaldomstolen är behörig att pröva lagenligheten hos rättsakter som Europeiska rekryteringsbyrån har antagit med stöd av bestämmelser i ett meddelande om uttagningsprov, men är inte behörig att pröva en talan om ogiltigförklaring av ett beslut som en institution har antagit med stöd av förordning nr 1049/2001.

Europeiska unionens personaldomstols och tribunals respektive behörighet, bland annat vad gäller tillgång till handlingar, bör baseras på objektiva kriterier och inte bero på hur parterna betecknar handlingarna och, i synnerhet, på sökandens önskan att inleda ett visst administrativt förfarande vilket föregår väckandet av talan eller institutions önskan att behandla en begäran om tillgång till en handling med stöd av förordning nr 1049/2001, snarare än stadgan.

Kriteriet för fastställande av domstolens behörighet utgör således den rättsliga grunden för sökandens rätt att begära tillgång till handlingar.

En begäran från en sökande om att frågorna från tillträdesproven ska lämnas ut har ett samband med tillämpningen av artikel 6 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna och tillämpningen av punkt 6.2 i handledningen för allmänna uttagningsprov och utgör, uppenbarligen, en del av en tvist vilken syftar till att ifrågasätta beslutet att utesluta sökanden från uttagningsprovet. Då talan sålunda avser en institutions beslut att neka sökanden tillgång till de ifrågasatta frågorna har nämnda sökanden yrkat ogiltigförklaring av en rättsakt som gick honom emot enligt artiklarna 90.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna och inte av ett beslut i den mening som avses i förordning nr 1049/2001.

(se punkterna 17 och 19–27)

Hänvisning till

Tribunalen: 13 december 2012, kommissionen/Strack, T‑197/11 P och T‑198/11 P, punkt 54

Personaldomstolen: 18 september 2012, Cuallado Martorell/kommissionen, F‑96/09, punkt 60; 2 december 2013, Pachtitis/kommissionen, F‑49/12, punkt 22

2.      Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot, såsom det som uttagningskommittén har antagit i förhållande till sökanden, har till syfte att dels förse den berörda personen med nödvändiga upplysningar för att kunna avgöra om beslutet är grundat eller inte, dels göra det möjligt för gemenskapsdomstolen att göra en prövning.

Om det inte föreligger särskilda omständigheter fullgör en administration som anordnar rekryteringsprov i form av flervalsfrågor sin motiveringsskyldighet genom att informera de sökande som inte klarat proven om procentandelen rätta svar och på begäran sända dem de rätta svaren på var och en av de frågor som ställts.

Den omständigheten att det gått betydligt bättre för en sökande på andra prov än provet avseende logiskt tänkande utgör inte särskilda omständigheter när det, i brist på några som helst tecken på att så skulle vara fallet, bara rör sig om ett påstående av vilket slutsatsen att de ifrågasatta frågorna är felaktiga inte kan dras.

(se punkterna 34, 37 och 39)

Hänvisning till

Tribunalen: 23 januari 2003, Angioli/kommissionen, T‑53/00, punkt 67; 27 mars 2003, Martínez Páramo m.fl./kommissionen, T‑33/00, punkt 43

Personaldomstolen: 11 september 2008, Coto Moreno/kommissionen, F‑127/07, punkt 32; 29 juni 2011, Angioi/kommissionen, F‑7/07, punkterna 136 och 138

3.      Vad avser omfattningen av motiveringsskyldigheten med avseende på resultaten av uttagningsprov kan en sökande som inte har klarat tillträdesproven på dator inte med framgång göra gällande att institutionen åsidosätter principen om iakttagande av förvärvade rättigheter, principen om skydd för berättigade förväntningar eller principen om likabehandling om sökanden inte erhåller en kopia av proven, med hänvisning till tidigare praxis enligt vilken sökanden har erhållit en kopia av sina skriftliga prov. Tillträdesproven på dator ingår i ett system av prov vilka utförs med hjälp av en databas från vilken Europeiska rekryteringsbyrån slumpartat hämtar frågorna för prov som avser logiskt tänkande och tolkning av sifferuppgifter. Den omständigheten att de frågor som ställs till de sökande har valts slumpartat genom ett IT-verktyg svarar sålunda snarast mot en önskan om att likabehandla sökanden samtidigt som det gör det möjligt att organisera prov under flera dagar vilket ligger i de sökandes intressen.

(se punkterna 47 och 48)

Hänvisning till

Tribunalen: 14 juli 2005, Le Voci/rådet, T‑371/03, punkt 18

Personaldomstolen: 15 april 2010, Matos Martins/kommissionen, F‑2/07, punkt 178

4.      En administrativ rättsakt presumeras vara lagenlig och bevisbördan åvilar principiellt den som påstår något. Det åligger således sökanden att åtminstone framlägga tillräckligt exakta, objektiva och samstämmiga uppgifter som utgör stöd för att de omständigheter som åberopats är riktiga eller sannolika.

En sökande som varken förfogar över bevisning eller, åtminstone, indikationer måste sålunda acceptera att beslut som antagits av uttagningskommittén eller administrationen i fråga om uttagningsprov presumeras vara lagenliga. Av detta följer att en sökande, vid överklaganden av sådana beslut, inte bara kan påstå saker eller ge uttryck för en personlig övertygelse med hänvisning till att administrationen inte har tillhandahållit sökanden uppgifter vilka hade gjort det möjligt för sökanden att kontrollera om påståendena var välgrundade och att sökanden sålunda har fråntagits sin rätt till en rättvis rättegång i den mening som avses i artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna samt sin rätt till ett effektivt rättsmedel.

(se punkterna 52 och 53)

Hänvisning till

Tribunalen: 19 november 1996, Brulant/parlamentet, T‑272/94, punkt 35; 13 juli 2000, Griesel/rådet, T‑157/99, punkt 25

Personaldomstolen: 4 februari 2010, Wiame/kommissionen, F‑15/08, punkt 21