Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Tredje Afdeling)

14. maj 2014

Sag F-34/13

Christodoulos Alexandrou

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12 – ikke adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne – aktindsigt«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Christodoulos Alexandrou har nedlagt påstand om annullation af afgørelserne om ikke at give ham adgang til færdighedstesten i forbindelse med udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12, som meddelt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) den 28. juni og den 16. juli 2012, og af afgørelsen af 31. januar 2013 om afslag på hans klage af 25. september 2012 over disse afgørelser.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Christodoulos Alexandrou bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – udelukkelse af en ansøger som følge af utilstrækkelige resultater opnået ved multiple choice-prøverne – begrundelsespligt – rækkevidde – fremsendelse af den endelige udelukkelseskarakter – tilstrækkelig begrundelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder

(Tjenestemandsvedtægten, art. 25, stk. 2)

Pligten til at begrunde en bebyrdende afgørelse, såsom den bebyrdende afgørelse, der træffes af en udvælgelseskomité i forhold til en ansøger, har til formål dels at give den berørte oplysninger, der er tilstrækkelige til at fastslå, om afgørelsen er korrekt, dels at muliggøre en domstolskontrol.

Såfremt der ikke foreligger særlige omstændigheder, opfylder administrationen, når den organiserer ansættelsesprøver, der består i besvarelse af multiple choice-spørgsmål, sin begrundelsespligt ved at give de ansøgere, der ikke har bestået disse prøver, meddelelse om antallet og procentandelen af korrekte svar og ved efter ansøgernes anmodning at fremsende de korrekte svar på de stillede spørgsmål.

(jf. præmis 30-33)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 23. januar 2003, sag T-53/00, Angioli mod Kommissionen, præmis 67; 27. marts 2003, sag T-33/00, Martínez Páramo m.fl. mod Kommissionen, præmis 43

Personaleretten: 29. juni 2011, sag F-7/07, Angioi mod Kommissionen, præmis 136-138