Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 14 maj 2014

Mål F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

mot

Europeiska kommissionen

“Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/231/12 – Beslut att neka tillträde till utvärderingstesterna – Tillgång till handlingar”

Saken:      Talan, väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Christodoulos Alexandrou har yrkat att beslutet att neka honom tillträde till utvärderingstesterna i uttagningsprov EPSO/AD/231/12, vilket delgavs av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) den 28 juni och den 16 juli 2012, och beslutet av den 31 januari 2013 att avslå sökandens klagomål av den 25 september 2012 mot nämnda beslut, ska ogiltigförklaras.

Avgörande:      Talan ogillas. Christodoulos Alexandrou ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Uteslutande av en kandidat som inte har uppnått tillfredställande resultat på flervalsproven – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Delgivning av det slutliga underkännandet – Tillräcklig motivering om särskilda omständigheter inte föreligger

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25.2)

Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot, såsom det som uttagningskommittén har antagit i förhållande till sökanden, har till syfte att dels förse den berörda personen med nödvändiga upplysningar för att kunna avgöra om beslutet är grundat eller inte, dels göra det möjligt för gemenskapsdomstolen att göra en prövning.

Om det inte föreligger särskilda omständigheter fullgör en administration som anordnar rekryteringsprov i form av flervalsfrågor sin motiveringsskyldighet genom att informera de sökande som inte klarat proven om procentandelen rätta svar och på begäran sända dem de rätta svaren på var och en av de frågor som ställts.

(se punkterna 30?33)

Hänvisning till

Tribunalen: 23 januari 2003, Angioli/kommissionen, T‑53/00, punkt 67; 27 mars 2003, Martínez Páramo m.fl./kommissionen, T‑33/00, punkt 43

Personaldomstolen: 29 juni 2011, Angioi/kommissionen, F‑7/07, punkterna 136–138