Language of document : ECLI:EU:F:2014:107

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 22. mája 2014

Vec F‑130/12

CI

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na nezaopatrené dieťa – Dvojnásobný príspevok na nezaopatrené dieťa – Článok 67 ods. 3 služobného poriadku – Podmienky priznania – Zmier medzi účastníkmi konania po zásahu Európskeho ombudsmana – Vykonanie – Povinnosť starostlivosti“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou CI navrhuje zrušenie rozhodnutia zo 4. augusta 2008, ktorým Európsky parlament od 1. júna 2008 podmienil obnovenie dvojnásobného príspevku na nezaopatrené dieťa, ktorý poberala podľa článku 67 ods. 3 služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) na svojho postihnutého syna, predložením dokladov preukazujúcich jej finančné náklady, rozhodnutia z 24. októbra 2008, ktorým bolo zamietnuté toto obnovenie, rozhodnutia z 5. decembra 2011, prijatého po znovuotvorení jej veci v rozsahu, v akom potvrdzuje obe vyššie uvedené rozhodnutia, ako aj rozhodnutia z 20. júla 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná proti rozhodnutiu z 5. decembra 2011

Rozhodnutie:      Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. decembra 2011, ktorým sa od 1. júna 2008 zamieta obnovenie dvojnásobného príspevku na nezaopatrené dieťa, ako aj rozhodnutie z 20. júla 2012, ktorým sa zamieta sťažnosť, sa zrušujú. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli CI.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Lehoty – Kogentný charakter – Sťažnosť podaná Európskemu ombudsmanovi – Neexistencia vplyvu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 a článok 91 ods. 3; rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262, článok 2 ods. 6)

2.      Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na nezaopatrené dieťa – Dvojnásobný príspevok – Podmienky priznania – Zmier medzi účastníkmi konania po zásahu Európskeho ombudsmana – Vykonanie – Povinnosť starostlivosti

(Služobný poriadok úradníkov, článok 67 ods. 3)

1.      V súlade s článkom 2 ods. 6 rozhodnutia 94/262 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana, sťažnosti podané ombudsmanovi nemajú vplyv na lehoty na podanie žaloby v súdnych konaniach.

(pozri bod 42)

2.      Podľa článku 67 ods. 3 služobného poriadku sa môže príspevok na nezaopatrené dieťa zdvojnásobiť, ak dieťa trpí duševným alebo telesným postihnutím, v dôsledku ktorého úradníkovi vznikajú veľké výdavky.

Pokiaľ ide o vykonanie zmieru navrhnutého ombudsmanom a odsúhlaseného účastníkmi konania, v prvom rade platí, že administratíva sa dopustí zjavne nesprávneho posúdenia rozhodnutia ombudsmana ukončiť vyšetrovanie, ak v situácii, keď zmier stanovuje, že dotknutý úradník musí predložiť iba odhad nákladov na terapeuta alebo súkromného opatrovateľa, vedúci príslušného útvaru stanoví dotknutému úradníkovi podmienku, ktorá nie je upravená v zmieri, a podľa ktorej konkrétne potreby jeho syna spočívajú v terapeutickej liečbe.

V druhom rade, vedúci príslušného útvaru skreslí obsah lekárskeho stanoviska povereného lekára, keď dospeje k záveru, že syn dotknutého úradníka potrebuje špeciálnu starostlivosť poskytovanú odborníkom a že pomoc, ktorú potrebuje, nemožno poskytovať na diaľku prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty.

V treťom rade, konzultácia s lekárom nezávislým od účastníkov konania, ktorého posudok viedol k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa zamieta priznať dvojnásobný príspevok, je vykonaná po nesprávnych záveroch, ku ktorým dospel vedúci príslušného útvaru, ktoré samotné boli formulované po nesprávnom preskúmaní spisu dotknutého úradníka a bez toho, aby administratíva najprv naliehala na povereného lekára, čo mohla urobiť, aby objasnil ním vydané stanoviská týkajúce sa potrieb syna dotknutého úradníka na základe lekárskych osvedčení, ktoré tento úradník predložil.

Za týchto okolností administratíva pri posúdení záujmu služby vo vzťahu k záujmu dotknutého úradníka nekoná v primeraných medziach a využíva svoju voľnú úvahu zjavne nesprávne, keď vykonáva zmier navrhnutý ombudsmanom a odsúhlasený účastníkmi konania, čím voči dotknutému úradníkovi porušuje svoju povinnosť starostlivosti.

(pozri body 56 – 58, 62, 65, 66, 71 a 74)